1. Загальні положення

 1. Положення про Дебатний Клуб “Polemics Union KNUTE” регламентує порядок його створення і функціонування у Київському національному торговельно-економічному університеті (далі – КНТЕУ, Університет).
 2. Дебатний Клуб “Polemics Union KNUTE” є добровільним об’єднанням, що сприяє розвитку ораторських здібностей в молодіжному середовищі Університету.
 3. Мета – сприяння розвитку ораторського мистецтва, логічного мислення та правильного відстоювання своїх інтересів, які не виходять за рамки правомірності для студентів усього КНТЕУ за рахунок гри у дебати.
 4. Повна офіційна назва – Дебатний Клуб “Polemics Union KNUTE”, скорочена ДК “Polemics Union KNUTE”
 5. Клуб проводить роботу відповідно до законодавства України, Статуту КНТЕУ, його наказів та розпоряджень і Положення про Дебатний Клуб. Проведення заходів Клуб узгоджує з адміністрацією.
 6. Клуб може використовувати свою символіку, герб КНТЕУ та інші засоби ідентифікації, які затверджуються загальними зборами членів Клуба.
 7. Керівними органами Клуба є загальні збори.
 8. Основні принципи діяльності Клуба:
 • пріоритетність та свобода думки;
 • добровільність;
 • колегіальність;
 • відкритість;
 • рівність членів Клуба;
 • неприналежності до жодних політичних партій, релігійних організацій та рухів.
 1. Клуб діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом факультетів, інститутів, органами студентського самоврядування, профспілковою організацією Університету, державними органами, громадськими об’єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності Клубу.
 2. Локалізація центральних керівних органів Клубу: Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото,
 3. Клуб тісно співпрацює з Науковим Товариством КНТЕУ.
 4. Напрями діяльності Клубу
 5. Основними напрямами діяльності Клубу є:
 • Захист прав та свобод членів Клубу, сприяння членам Клубу у вирішенні питань захисту їхніх прав та свобод.
 • Сприяння розвитку та активізації, підвищенню освіченості членів Клубу та молоді в цілому.
 • Підвищення ролі молоді у суспільстві.
 • Сприяння у проведенні різноманітних заходів, що стосуються розвитку дебатного руху.
 • Встановлення контактів з молодіжними та громадськими організаціями, органами та установами, налагодження обміну інформації і координації дій для розвитку дебатного руху.
 • Розповсюдження інформації про діяльність Клубу.
 1. Права та обов’язки членів Клубу
 2. Кожен член Клубу має право:
 • виступати від власного імені, як член Клубу;
 • брати участь у діяльності Клубу, визначаючи форму і міру особистої участі;
 • на доступ до будь-якої інформації, пов’язаної з діяльністю Клубу, з урахуванням обмежень встановлених законом;
 • обирати та бути обраним або призначеним до органів управління Клубу з урахуванням вимог цього Статуту, а також складати з себе повноваження;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Клубі до прийняття рішень з цих питань;
 • звертатися до органів управління Клубу з запитами та пропозиціями з питань пов’язаних з діяльністю Клубу, одержувати відповіді;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Клубу, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

          13.Члени Клубу зобов’язані:

 • дотримуватися цього Положення;
 • сумлінно виконувати рішення керівних органів Клубу;
 • на вимогу керівних органів Клубу вчасно надавати інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю та звіт про свою роботу;
 • брати активну участь у всіх засіданнях Клубу;
 • не вчиняти дій, що негативно впливають на репутацію Клубу
 • власним прикладом підвищувати авторитет Клубу;
 • виконувати рішення керівних органів Клубу

4. Організаційна структура Клубу

 1. На рівні Університету діє такий орган Клуба: Загальні збори, Щомісячні збори, Рада Клубу.
 2. У складі Клуба можуть бути створені відділи, кількість, назви та завдання яких, визначаються Радою Товариства та затверджуються Загальними зборами.
 3. Клуб може мати свої осередки на факультетах.
 4. Клуб очолює Голова, яким може бути здобувач першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) та четвертого (наукового) рівня або магістр.
 5. На засіданнях органів Клубу можуть бути присутні представники адміністрації відповідного рівня з правом дорадчого голосу.

5. Членство у Клубі

 1. У роботі Клуба беруть участь особи віком до 35 років, які навчаються або працюють в Університеті.
 2. Членство в Клубі є вільним для осіб, які навчаються та працюють в Університеті, і здійснюється на добровільних засадах. Його членами можуть стати особи, які виявили бажання працювати в Клубі і визнають його Положення.
 3. Рішення про прийняття у члени Клуба ухвалюється Загальними зборами Клуба на підставі заяви, поданої на ім’я Голови Клубу, і набуває чинності з моменту його ухвалення.
 4. Система членських внесків у Клубі відсутня.
 5. Припинення членства у Клубі здійснюється за особистою заявою його члена на ім’я Голови Клуба.
 6. Член Клуба, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, може бути позбавлений членства Загальними зборами Клуба.
 7. У разі припинення особою навчання і роботи в Університеті його членство в Клуба автоматично припиняється.
 8. Члени Клуба зберігають свої повноваження під час академічної відпустки, після отримання диплому бакалавра або магістра за умови продовження навчання в університеті з нового навчального року за освітнім ступенем «магістр» або в аспірантурі (докторантурі) Університету.

6. Загальні збори Клуба

 1. Вищим представницьким органом Клуба є Загальні збори, що в межах своїх компетенцій мають право на визначення загальних засад функціонування органів Дебатного Клубу в Університеті та контроль за їх діяльністю.
 2. Дата проведення та пропонований порядок денний Загальних зборів повідомляється делегатам і адміністрації Університету не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення. Подання пропозицій щодо включення до порядку денного додаткових питань здійснюється у вигляді письмової заяви на ім’я Голови не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних Зборів.
 3. Делегатами Загальних Зборів є:
 • члени Ради Клубу;
 • члени відділів клубу.
 1. Строк повноважень делегата Загальних зборів – 1 рік.
 2. Рішення на Загальних зборах приймається більшістю голосів від кількості присутніх. Представники голосують особисто (кожен має один голос). Передача особистого голосу іншим особам не дозволяється.
 3. Вид голосування (відкрите або таємне) визначають представники на Зборах. Для проведення таємного голосування друкуються бюлетені, які візуються головуючим та зберігаються у нього до початку проведення зборів.
 4. Загальні збори Клубу:
 • вносять зміни й доповнення до цього Положення і подають їх для затвердження ректору;
 • затверджують документи, що визначають структуру та порядок функціонування Ради Клубу;
 • приймають рішення про надання статусу члена;
 • затверджують програму та визначають основні напрямки діяльності Клуба;
 • обирають Голову Клуба і подають його кандидатуру для затвердження ректором;
 • припиняють повноваження Голови у разі не виконання ним своїх обов’язків;
 • не менше одного разу на рік заслуховують звіт Голови про діяльність Клубу та його Ради;
 • здійснюють іншу діяльність згідно з цим Положенням.
 1. Загальні збори можуть збиратись у черговому або позачерговому порядку. Чергові – скликаються Головою Клубу 4 рази на рік. Позачергові скликаються Радою Клубу за своїм рішенням або за письмовою вимогою не менше третини загальної кількості представників протягом одного календарного місяця.
 2. Головує на Загальних зборах Голова Клуба.
 3. Порядок проведення Загальних зборів може визначатися Регламентом, який затверджується Загальними зборами Клуба.

 

7. Співпраця Дебатного Клуба з адміністрацією

 1. Клуб співпрацює з адміністрацією та Радою студентського самоврядування Університету, факультетів, іншими структурними підрозділами Університету та об’єднаннями.
 2. Адміністрація Університету має право:
 • отримувати інформацію про діяльність Клуба (плани, звіти, копії протоколів, засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергові    Загальні    збори    Клуба            у               випадках недотримання його органами Статуту Університету або цього Положення;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи Клуба.
 1. Адміністрація Університету:
 • усебічно сприяє діяльності Клуба;
 • створює умови, необхідні для ефективної діяльності Клуба;
 • надає за можливістю інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки діяльності Клубу.

Голова Організації:


Воронцов Марк,
студент факультету міжнародної торгівлі та права